Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Inglese"

Ý nghĩa của "Inglese" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: 'due' in inglese ed esempi di come viene utilizzata có nghĩa là gì?
A: due to = dovuto a
Q: there in inglese có nghĩa là gì?
A: 'There' is used in reference of a place or location.
He stood over there (place).
Q: their in inglese có nghĩa là gì?
A: Their is used for a person's personal things.

That was their car.
Q: they're in inglese có nghĩa là gì?
A: They're = they are.

They're cool.
They are cool.
^^ means the same thing.

Từ giống với "Inglese" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa inglese britannico và inglese americano ?
A: It's the pronunciation
Q: Đâu là sự khác biệt giữa inglese americano và inglese britannico ?
A: Principalmente l'accento e l'intonazione sono completamente diversi tra le due.

Negli stati uniti, la maggior parte di dialetti americani sono rotico. Quindi, si pronuncia la R in tutti i casi. Non è cosi nell'inglese britannico perché è non-rotico.

La graffia/scrittura dell'inglese britannico è piu vicino alla graffia della francia per alcune parole e ci sono diversi modi per scrivere la stessa parola. O altrimenti, si usa due parole completamente diverse.

US: flavor // UK: Flavour // FR: Flavour
US: Theater// UK Theatre // FR: Theatre
US: Trash // Rubbish
US: Pants // Trousers

Bản dịch của"Inglese"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? inglese
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? in inglese ti voglio bene?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? come dire in inglese "a dir poco pericoloso?"
A: Dangerous nonetheless.
Dangerous, to say the least.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? in inglese " lo terrò a mente" ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? inglese (uk) qual'è la tua macchina preferita?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Inglese"

Q: In inglese come si dice “stai sbagliando”? Si può dire sia “you are wronging” che “you are wrong” ? Qual è la differenza?
A: «You are wrong» = Sei sbagliato, o sbagli.

«You are wronging» non è correto.
Puoi dire «You are wronging someone » (spesso tuo fidanzato) ma no si usa molto, è di solito per tradire un amico o una amica.

Stai sbagliando sarebbe «You are making a mistake.»

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm "through" in inglese(stati uniti).
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm "thank you" in inglese(stati uniti).
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: in inglese "see you soon" significa "ci vediamo dopo" giusto?
A: See you soon - Ci vediamo presto
See you later - Ci vediamo dopo

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

inglese

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý