Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Insistent"

Câu ví dụ sử dụng "Insistent"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với insistent.
A: Goku is always insistent that his opponents are forgivable.

Từ giống với "Insistent" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa insistent và persistent ?
A: Insistent is through speech.

Persistent is through action.

“He insisted that she should go to the dance with him.”

“He was so persistent in asking her out to the dance that he asked her five times.”
Q: Đâu là sự khác biệt giữa insistent và stubborn ?
A: Insistent = Refers to someone who won’t give up on a purpose to do something. Sometimes forces an idea, opinion, or suggestion on someone. Or continues to being up subject in order o change someone’s mind.

Stubborn = Set in own personal beliefs, opinions, ideas, etc. Strong refusal to change or comply with others.

Ex: “My mom was very insistent on going to the mall Saturday. I agreed but my sister was too stubborn to get out of bed.”
Q: Đâu là sự khác biệt giữa insist/ insistent và persist/ persistent ?
A: “Insist” and “persist” are verbs. “She insisted on going to the store alone.” “She persisted in smoking despite all the health risks.”

“Insistent” and “persistent” are adjectives. “She was insistent that she go to the store alone.” “She was persistent in smoking despite all the health risks.”

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

insistent

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý