Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Insta"

Ý nghĩa của "Insta" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: We have to look the same for Insta. có nghĩa là gì?
A: Insta - is Instagram is an American photo and video sharing social networking service .

We have to look the same- might mean matching outfits or might mean the same level of a style of clothing example we both need to look formal or we both need to look like business attire.

If still not sure you might ask them for an example of what they what you to look like.

Bản dịch của"Insta"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? my Insta : mayank_mick
A: that was rude...m just trying to make foreigner frnds

Những câu hỏi khác về "Insta"

Q: Follow each other on Insta...Im Korean
A: @yeonyeoni 인스트그램이 없어요...미안합니다
Q: Insta makes me wanna quit all the social media. but those are soo addictive...... cái này nghe có tự nhiên không?
A: But they are soo addictive

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

insta

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý