Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Intermediate"

Ý nghĩa của "Intermediate" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: intermediate có nghĩa là gì?
A: it is a bit easy
Q: intermediate có nghĩa là gì?
A: lying or occurring between two different forms, states, points, or extremes

Q: intermediate có nghĩa là gì?
A: It is the next level up from "beginner" but not yet at "expert". In between.
Q: intermediate có nghĩa là gì?
A: Intermediário

Câu ví dụ sử dụng "Intermediate"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với intermediate.
A: I can speak Chinese at an intermediate level.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với intermediate.
A: I've passed the intermediate level exam of Japanese.
我已经通过了日语的中级水平考试。

Từ giống với "Intermediate" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa intermediate và medium và middle ?
A: Intermediate means something/someone coming between two things.... aka.... mediator

medium means an agency or some sort of means thats helping you with getting something done...

middle means to be at somewhere or somepoint from where a particular thing or person is equally distanced from you...

Hope this was helpful.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa intermediate và mediocre ?
A: Mediocre is a bit of a negative word, "not very good". Intermediate feels more like a statement of fact, there are no negative feelings with that word.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa intermediate và halfway ?
A: ..and you can have several intermediate points but only one halfway point!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa intermediate và moderate và medium ?
A: 1) She is intermediate at her Mathematics class.

2) Moderate dancing burns 250 to 300 calories an hour.

3) She is medium height.

Does this make sense to you?

It may vary depending on the context you use it in.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa intermediate và medium ?
A: Intermediate is used when talking about levels of knowledge. For example "I have an intermediate knowledge of guitar" while medium is used usually for size or length and sometimes intensity

Bản dịch của"Intermediate"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? intermediate
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? intermediate
A: it's pronounced as in-tur-mee-dee-eight
the u in "tur" has the same sound as u in Umbrella.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? intermediate
A: In-ter-mee-dee-yet
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? intermediate
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Intermediate"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm intermediate.
A: My pronunciation is more British English and has a softer ending but it is correct
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm intermediate .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm intermediate.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm intermediates.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm intermediate.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

intermediate

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý