Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "International"

Ý nghĩa của "International" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: International song có nghĩa là gì?
A: 国際的に有名な曲
Q: International degree seeking students có nghĩa là gì?
A: Students from abroad who want to get a degree.
Q: объясните мне слово "соmmоn"
ex:"International students are common". có nghĩa là gì?
A: I tried to use an online translator to find the correct russian word, my guess is "распространенный"?

If international students are common, to me that means it is normal for there to be international students there. There might be a large number of international students there now, so it is not unusual to see international students there.
Q: International community maintains a united front. "front"??? có nghĩa là gì?
A: This usage would imply front means something similar to "effort".

Từ giống với "International" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa International shipping và International transportation ?
A:

International shipping = when something is taken from one part of the world and is transported across a sea/ocean to get to its destination.

International transportation = something is taken across countries. It doesn't specify the method of transportation (e.g. ship, train, car, bike, van, lorry etc.)

So international shipping is a type of international transportation but shipping isn't the only possible method of transportation.

Hope this makes sense :)


(inter = between
national = nations/counties

(international = between countries)

trans= across
portation = carried

transportation = carried across)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa International video games' day và World video games' day ?
A: International Women's Day sounds better. "Worldwide Women's Day" doesn't fit, and World does not sound natural at all.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa International Shipping và Overseas Shipping ?
A: International Shipping can be between countries that are connected by land (America + Canada). Overseas Shipping meaning the package has to cross ocean (American + China).
Q: Đâu là sự khác biệt giữa International và Global ?
A: Inter- = between

International = between nations

Bản dịch của"International"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? I major in International Communications Studies/My major is International Communications Studies
A: You would simply say ‘I studied International Communications Studies at e.g Bristol University’ or ‘I got my degree in International Communications Studies from Bristol University’. If you want to be more formal you could say ‘I read International Communications Studies at Bristol University’. If you ‘majored’ in two subjects, it would be referred to as a ‘joint degree’ or a ‘joint honours degree’. If you study a subject that has a ‘with’ in the title e.g. Criminology with a Psychology then this means that the Criminology is the major part of the degree and Psychology the minor part.
However, if you did express it as I ‘majored’ in International Communications Studies everyone would understand anyway.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? International
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? International
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? international
International
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? International, Internet.
A: International

Những câu hỏi khác về "International"

Q: I had worked at an International organization before I became a self employed.
cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I worked at an international organization before I became self employed."
Q: International exchange student at scholarship. cái này nghe có tự nhiên không?
A: If you're referring to the student: International exchange student on a scholarship
If you're referring to the scholarship: International exchange student scholarship
Q: "Learn more about the International Track, your questions will be individually answered by the responsible persons.

Why is it persons and not people? *very curious*
A: this is a more formal way of saying it. I've never heard this though. Sometimes people could use it in professional papers to present to a boss at work, or a college student, in an essay.
Q: I'll explain to you why the International Phonetic Alphabet is for. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I'll explain (to you) what the International Phonetic Alphabet is for.

or:

I'll tell you what the International Phonetic Alphabet is for.

:)
Q: 1.Unfortunately, International shipping service is not available now, but it is under preparation. You can see this soon.

2. I'm sorry, but it is under preparation. You can see this soon. cái này nghe có tự nhiên không?
A: 1. Unfortunately, International shipping is not currently available but is in progress and will be available soon.
2. I'm sorry, but it is in progress. You will see this feature soon.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

international

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý