Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Internations"

Ý nghĩa của "Internations" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "internations" có nghĩa là gì?
A: ah ok ... sí ... esos son apps / sitios webs para hacer nuevos amigos y establecer contactos.

www.couchsurfing.com

www.meetup.com

www.internations.org

Latest words

internations

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý