Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Interned"

Ý nghĩa của "Interned" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: She fundraised and interned her way from Scotland to the Peruvian Amazon, where she now leads mammal research. có nghĩa là gì?
A: An intern is someone in an advanced field of study who gets practical experience by working under the supervision of established professionals.
Here, they turned the noun into a verb by saying she interned.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

interned

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý