Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Internetand"

Ý nghĩa của "Internetand" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: You'd be just as well off if you'd invested in the S&P 500.

I searched on internetand found the meaning of "be off" and "just as well", but I can't combine the meanings to make sense. có nghĩa là gì?
A: you're looking for the wrong terms.

"well off" means how wealthy you are, and implies being wealthy.

"he won the lottery and is very well off now"
"elon musk is just as well off now as jeff bezos"

so your sentence means that you'd be just as wealthy investing in the S&P 500 as you would doing whatever you actually did that isn't mentioned in the sentence.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

internetand

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý