Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Internetes"

Từ giống với "Internetes" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Would you be internetes in buying it? và Are you interneted in buying it? ?
A: I think you mean "interested".

"Would you be interested in buying it?" sounds more formal and more respectful compared to "Are you interested in buying it?"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

internetes

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý