Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Involuntarily"

Câu ví dụ sử dụng "Involuntarily"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với involuntarily .
A: she involuntarily stood up
they had involuntarily left the room
i have seen people involuntarily give their belongings to a robber

involuntarily in these sentences mean something that someone does without their own free will or consent

hope this helps!

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với involuntarily.
A: She/He did it involuntarily

involuntarily means something they/you didn't want to do, and they/you were forced to do it.

Từ giống với "Involuntarily" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa involuntarily và unconsciously ?
A: Involuntarily means that it was against his will or the person does not want to do it.

Unconsciously means that the person is doing something while unconscious (not awake).

Hope this helps ☺️

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

involuntarily

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý