Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Involved"

Những câu hỏi khác về "Involved"

Q: more and more involved
or more involved and more involved?
A: more and more involved

Latest words

involved

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý