Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Involvedor"

Những câu hỏi khác về "Involvedor"

Q: You would never have gotten involvedor you never would have gotten involved
A: las dos están bien

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

involvedor

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý