Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Invovie"

Những câu hỏi khác về "Invovie"

Q: The attached invovie shows only $31.43 of the amount, does it contains the airfreight charge? Besides, we haven’t got the packing list and the COA, please send to us as soon as possible. cái này nghe có tự nhiên không?
A: The attached invovie shows only $31.43, does that include the airfreight charge? Also, we haven’t received the packing list and the COA, please send it to us as soon as possible.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

invovie

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý