Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Ir"

Ý nghĩa của "Ir" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Me gustaría ir a la playa có nghĩa là gì?
A: "I would like to go to the beach."

me gustaría = I would like to
ir = to go
a la playa = to the beach
Q: what is ir name? có nghĩa là gì?
A: 오타인거같아요 what is ur(your) name?
Q: ir a pique có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Get ir Got có nghĩa là gì?
A: This means I understand.

Câu ví dụ sử dụng "Ir"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với podría ir a mi casa pero llegaría a las 5:00 y no me gustaría llegar tarde..
A: I could go home but I would arrive at five and I wouldn't like to be late.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ir.
A: I go to school everyday.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với ir para o aeroporto.
A: I am going to the airport
My sister asked me to go with her to the airport
We won't be going to the airport tomorrow
She should go to the airport sooner or else she'll be late

Từ giống với "Ir" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa ir is rain. và it rains và it is raining ?
A: "it is rain" 비예요

"it rains every wednesday"
수요일마다 비가 와요

"it is raining right now"
지금 비가 와요/지금 비가 오고 있어요
Q: Đâu là sự khác biệt giữa first's ir và person's er và purpose's ur ?
A: Same pronunciation.
English can be quite strange with spelling (there's no rule for this), it's just something you will get used to as you learn more words. Good luck!

Bản dịch của"Ir"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Empezaré a ir a clases para aprender balonmano
A: I will start to go to classes to learn handball
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ir , iremos irse
A: ir - go
iremos- we will go
irse- leave
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ir dar uma volta
A: Go for a ride
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ir a la playa
A: Go to the beach
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? ir a tu bola
A: To do your/one's own thing.

Những câu hỏi khác về "Ir"

Q: me gustaría ir a tomar algo con vos cái này nghe có tự nhiên không?
A: me gustaría ir a tomar algo con vos
I would like to go grab a drink with you.
Q: How much ir cost cái này nghe có tự nhiên không?
A: how much does it cost?
Q: how ir a life in eeuu? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Si quieres preguntar eso de manera escrita de escribe

How is is life in United States?

Pero si lo quieres pronunciará es
Q: is ir natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: I play it too
Q: Where have you bought ir or where did you buy it? cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Where did you buy it?" is the most correct and more natural.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

ir

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý