Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "John"

Ý nghĩa của "John" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: john có nghĩa là gì?
A: In that case, it seems he needs to use the "toilet" (an American slang)
Q: talking on the john có nghĩa là gì?
A: Talking while you're on the toilet.
Q: "john" in 936 có nghĩa là gì?
A: A "John" is slang for a man who buys services from a prostitute. Called a John because they are anonymous, like John Doe.
Q: "to kill a john" có nghĩa là gì?
A: It sounds to me "to kill a John" is to kill a "nobody," an average person. That's why we have the term John Doe as a name for a body without a real identity or name.

Từ giống với "John" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa “I met john 6 months ago” và “I’ve known John for 6 months” ?
A: They are similar in meaning, but there is a subtle difference.

"I've known John for 6 months" suggests you have known him throughout that time, spending time with him on multiple occasions.

"I met John 6 months ago" is more general. It may have just been a one-time meeting/occurrence or you may have spent time together on multiple occasions.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa john doesn't usually drink tea và john usually doesn't drink tea ?
A: John doesn’t usually drink tea = John usually doesn’t drink tea.
They are the same!

In English you can move the word order around a lot.

You can also say:
Usually, John doesn’t drink tea
John doesn’t drink tea usually
Q: Đâu là sự khác biệt giữa john, bog, loo và toilet ?
A: there is no difference between the meanings, those are just different ways people say the same word in different countries
Q: Đâu là sự khác biệt giữa John và john ?
A: Normally you would capitalise the first letter of a name though.
John would be more appropriate.

Bản dịch của"John"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? She married john
or
John was married to her.

Both are correct?
A: @__Snowdrop__

It's not so common, I found it hard to think of examples. The only thing I can really think of is this:

Now I'm married with children, I don't have enough time to myself

It means, now I'm married and I have children, I don't have enough time to myself.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? john lo pasa aún peor que la mayoría.
A: John has it worse than most
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? I have the john's lenon's style glasses.
Is it correct?
A: I have john Lennon style glasses
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? john and joan
A: First one is John. Second one is Joan.

Những câu hỏi khác về "John"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm john.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: When john is visited by each character, each of them reminds him who was him once and what could he have done with his power. The emotions he is going through when he is visited by these characters are of pity and shame.
Through these characters John is awaken from his denial and finally knows his purpose. cái này nghe có tự nhiên không?
A: When john was visited by each character, each of them reminded him of who he once was and what could he have done with his powers . The emotions he goes through when he is visited by these characters are of pity and shame.
Through these characters John is awaken from his denial and finally knows his purpose.
Q: ex. john was sharering a house with a friend and his wife, who happened to speak Japanese.

In this case,

a friend and his wife spoke Japanese.
or
only his wife spoke Japanese

which is correct?
A: sharing *
Technically it can be both, but if the friend AND the wife could speak Japanese, you would say:
"..., who BOTH happened to speak Japanese."
In your sentence, the context sounds like only the wife can speak Japanese 😁
Q: john hasn't got a CD player or radio. He doesn't listen to music cái này nghe có tự nhiên không?
A: oh yea its probably the text book! You pronounced everything correctly! As for your accent, its noticable but its not too strong! :)
Q: john drinks too much, doesn't he? cái này nghe có tự nhiên không?
A: For myself, i would rather say "don't you think" rather than "doesn't he".

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

john

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý