Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Jungle"

Ý nghĩa của "Jungle" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Jungle streams có nghĩa là gì?
A: Los arroyos de la selva

Câu ví dụ sử dụng "Jungle"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 1. Jungle
2. The jungle
.
A: So when to use "the" and when not to? Is that what you mean?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 1. Jungle
2. The jungle
.
A: There are many exotic animals in the jungle.
It’s easy to get lost in the jungle.
I’ve never been to a jungle before, but I’m sure it would be beautiful.
Jungles are home to a number of endangered species.

Từ giống với "Jungle" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Jungle và Forest ?
A: A jungle is a particular type of dense forest found in the tropics - e.g. Cambodia, Indonesia, Ecuador.

In Europe, we have forests, but we don't have jungles.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Jungle và Forest ?
A: Jungle is smaller than Forest. Forest is very large 🙂
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Jungle / wood và Forest ?
A: No difference at all. They mean the same thing

Bản dịch của"Jungle"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Jungle me Aag lagi hai aur Aap Aram se bethay hain.
A: @sarahashar110

There is a fire in the forest and you are sitting comfortably 😂
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Jungle
A:

Forest 😱😱
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Jungle
A: “Jungle”. It is already in English.

Những câu hỏi khác về "Jungle"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm Jungle lodge.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I'm reading Jungle book.

What does it mean 'Mowgli did as she was told'

She is Bagheera.

She said to Mowgli that 'go to the houses in the town where humans live and pick the red flower'.

She told him but Why not 'Mowgli did as she told'??

What's difference 'did as she was told' and 'did as she told'??
A:
https://youtu.be/wPHEv757naI
in this video at 07:10 to 07:43
Q: Jungle juice cocktail is the best cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I watched The Jungle Book 3D & 4DX.
4DX was like attraction of the Universal Studio Japan's 4DX. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I saw The Jungle Book in 4DX. It was like a USJ attraction."
Q: Would you like to watch Jungle Book with me this Sunday? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Just be careful with the microphone. Your pronunciation is really good!

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

jungle

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý