Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Kill"

Ý nghĩa của "Kill" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Kill for có nghĩa là gì?
A: In this context, “Kill for” is a figure of speech for “I would do anything for”
Q: Kill miss you có nghĩa là gì?
A: 正しくないと思います。I’ll miss youですか。
Q: Kill to be có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Từ giống với "Kill" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Kill và Murder ?
A: I killed the wounded coyote to put it out of misery.

The man murdered his victim after making a detailed plan.

The man killed a bike rider with his car and was convicted of accidental manslughter.

Murder is more of a legal term that requires speciic thought and intent.

We can use them both informally for dramatic effect...

Justen Bieber just killed/murdered his encores at his concert last night.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Kill và Murder ?
A: murder usually means there was intent
kill can be an accident
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Kill và Slay ?
A: They mean the same thing. "Slay" is a more poetic and dramatic word, so it gets used a lot in books, movies, and fantasy stories, but not very much in normal life.

You won't hear a news person use the word "slay," but you will often hear stories of knights "slaying" dragons.

Also, "slay" is a now a slang term that means a woman is looking very sexy and powerful. It's used mostly by black women when they want to compliment other black women, but many other people have started using it as well.

"Yes, girl, slay!" = You look so good that it's killing people lol.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Kill và Slay ?
A: They are different. To slay means to kill with violence or in a violent way. To kill can be by any means. Hence, you can slay someone with a sword, but you wouldn't slay someone with calming poison......
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Kill và Murder ?
A: Murder is a crime.

Bản dịch của"Kill"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Kill
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Kill me
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Kill

Những câu hỏi khác về "Kill"

Q: Kill Bill.. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

kill

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý