Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Kim"

Ý nghĩa của "Kim" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: I am dating kim có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: kim hopes to change that around."change that around"?? có nghĩa là gì?
A: 바꾸고 싶어 한다

아마 골키퍼도 프로리그 매니저가 됄 수 있게 바꾸고 싶다는 뜻 같아요

Câu ví dụ sử dụng "Kim"

Từ giống với "Kim" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa kimkimmy ?
A: honestly it depends on your preference would you rather be called Kimmy or Kim I think they're both cute.

Bản dịch của"Kim"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? kim told me we would be rescheduled for her q-meeting. so we will meet around 1pm. By the way, I am just curious, what is q-meeting? -> is it sounds good?
A: Yea sounds perfect!
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? kim just only want to talk to important thing, but I told him we can talk any subject confidently. How about your opinion? Do you want him to need it more actively?
A: Kim only wants to talk about important things, but I told him we can talk about any subject. What’s your opinion? Do you want him to be more active?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Dr. kim teached me mice surgery Tuesday, and today going to watch same surgery again.

is it natural?
A: No, it's a little unnatural.
The correct words are in big letters.

Dr. Kim TAUGHT me MOUSE surgery ON Tuesday, and today I'M going to watch THE same surgery again.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? mò kim đáy bể
A: Looking for a needle in a haystack
tìm kim trong đống rơm
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? kim chcesz być w przyszłości
A: Who/what do you want to be in the future?

Những câu hỏi khác về "Kim"

Q: kim is the brother of somebody i knew in college.
what does this sentence mean?
A: 大学で知り合った人がいました。

Kimはその人の兄弟です。
Q: How did the kim taste when you eat it for the first time? You need to eat Kim bob too. cái này nghe có tự nhiên không?
A: A: " How did the Kim Bob taste when you ate it for the first time?"

B: You should eat Kim Bob sometime too.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm kim taehyung.
A: im not sure 😯
Q: why kim kardashia family famous in usa?
. . . .? ? ?
A: That's actually a really good question... even though I live here, I'm not sure. Maybe it's because they're all rich and get a lot of plastic surgery?
Q: I heard that kim jeung eun has built a 70-story building in only 60 days. If it true, North Korea has technologies better than we thought. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would put " If it's true, North Korea has more advanced technology than we thought."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

kim

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý