Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Kk"

Ý nghĩa của "Kk" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: KK lol có nghĩa là gì?
A: KK - Okay
lol/LOL- Laugh Out Loud

It's slang for text messaging.

Những câu hỏi khác về "Kk"

Q: now,KK, when he designed his system,
he also Decided to make a distinction between uh...{} vowel.
We haven't learned this term.
------------------------
Some people say rhotic. Some people say rhotic,
I think, I say rohtic, but it sounds funny when you say a rhotic,
don't think it's anything....Anything improper.
------------------------
Could you correct what I misheard, missed, or punctuated incorrectly?
I'm transcribing the teacher's class recording.
A: "Now, KK, when he designed his system, he also decided to make a distinction between a rhotacized vowel."
Q: The KK (KK phonetic symbol) /e/ witch [] for /eI/ (IPA phonetic symbol ).
________________________
I'm transcriping the teacher's class recording to learn English.
Could you correct that I Misheard or Missed or the wrong segmenting?
A: "which" not "witch", and she says "which stood for /ei/" other than that it's perfect!
Q: Could you give a KK Phonetic symbols?
A: If I understand the question correctly, English doesn't use two K sounds in a row. You certainly could create a phonetic character and maybe IPA does have one for a language that does use the sound, I honestly don't know. The IPA phonetic character for the English K/C sound is K.
Q: ‎The KK for song is [sɔŋ] or [sʌŋ]?
A: the first variant

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

kk

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý