Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Lazy"

Ý nghĩa của "Lazy" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: lazy có nghĩa là gì?
A: Significa preguiçoso(a)
Q: lazy có nghĩa là gì?
A: who escape from work
Q: lazy English có nghĩa là gì?
Q: lazy có nghĩa là gì?
A: when you don't want to do anything.. for example "I'm too lazy to go to the gym"
Q: lazy có nghĩa là gì?

Câu ví dụ sử dụng "Lazy"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với lazy.
A: This was a lazy afternoon.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I'm lazy.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với lazy.
A: I'm feeling pretty lazy tonight, so I probably won't go to the party.

How can I get my lazy coworker to be productive?

Sundays are my lazy days. I just sit on the couch and watch TV all day.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với lazy .
A: You are so lazy, and you don't do any homework.
I'm feeling lazy today, so I'm not going out.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với lazy .
A: She is so lazy that she didn't even help clean the house.

Stop being lazy and go get the mail.

Từ giống với "Lazy" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa lazy và slack ?
A: no difference, though slack has another meaning
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm lazy và I feel lazy và I'm feeling lazy ?
A: I’m lazy can sometimes mean you are lazy at the given time but it is usually a general statement. It’s saying you are a lazy person. I feel lazy and I’m feeling lazy mean you’re feeling lazy at the current time. I feel lazy and I’m feeling lazy mean the same thing but personally, I would say I’m feeling lazy. Similarly to how I’m lazy is a general statement, I feel lazy is a bit more general than I’m feeling lazy, so it depends on the situation.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa lazy và crazy ?
A: lazy это ленивый;
а crazy сумашедший, тупой;
например: my little sister is very lazy - моя сестренка очень ленивая,
my physics teacher is crazy - мой учитель по физики сумашедший.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa lazy và coach potato ?
A: "Couch potato" is slang and may be properly used in a less formal context. Lazy is the correct adjective.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa lazy và sluggish ?
A: Sluggish means slow or low energy. This is usually used to describe the state of the person.
Ex: She is feeling sluggish today morning because she was out all day, yesterday.
Lazy means someone who doesn't want to do something willingly. Someone who is inactive by their own choice. Someone who doesn't want to give the effort into something.
Ex: Ken is lazy, you can't trust him with completing the assignment on time.

Bản dịch của"Lazy"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? lazy?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? lazy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? lazy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? lazy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? lazy
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Lazy"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm I'm lazy.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm lazy.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I'm lazy. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Yep that is natural. In this context. It implies that you are lazy, lazy is used as an adjective. To add on to Northon, I believe his second point of “I’m a lazy” isn’t grammatically correct, and I hope no one is named “lazy” 😭
Q: Why I so lazy? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Why am I so lazy?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

lazy

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý