Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Leave"

Ý nghĩa của "Leave" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: 'without leave' có nghĩa là gì?
A: @wind93: I agree with @RJ-G. It's most often encountered in the acronym AWL (pronounced A-Wall in the 'states ) meaning: absent without a leave = away and unaccounted for without permission
Q: just leave. có nghĩa là gì?
A: Means go away, don't talk to me, leave me alone.
Q: leave it better than you found it. có nghĩa là gì?
A: It means if you go somewhere, like a park, don't leave trash lying around and if you see other trash lying around you should pick it up because you want to leave the place better then you found it.
It's mostly used for camping though. Like, don't leave trash around your camp site and pick up other trash you may find.
Q: leave in peace có nghĩa là gì?
A: It means to go away and leave someone alone. To stop bothering that person.
Q: parental leave policies có nghĩa là gì?
A: It's a leave people are legally entitled to by the government when they have a child. The duration varies between different countries

Câu ví dụ sử dụng "Leave"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với left off.
A: Everyone was invited but Dave. He got left off.

I feel so left off! Everyone but me knows the secret!
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với leave it up to you.
A: I’d like it if we went to the park but I’ll leave it up to you.
We can go shopping or go to dinner, I’ll leave it up to you.
You know nothing about Chinese history, I don’t know why she’d leave it up to you.

Hope that helps :)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với leave out.
A: not include somethimg or someone

Everybody was invited to the party but me. They left me out. I wasn't invited.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I left *** behind.
A: I left my bag behind
I left her behind
I left it behind
I left my phone behind
-is that what you meant?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với leave.
A: leave means to go away

I will leave my office at 5

Từ giống với "Leave" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa •If we leave now, we will be able to get there by one o'clock. và •If we left now, we would be able to get there by 1:00. ?
A: The first one is correct. The second one doesn't make sense because left is the past tense and now is the present tense.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Leave và left ?
A: left is past tense: he left the room
leave is present: I am going to leave
Q: Đâu là sự khác biệt giữa leave a place và Go out of a place ?
A: No difference, "go out of a place" is just a more simple phrase for "leaving a place"! hopefully I explained that well. (:
Q: Đâu là sự khác biệt giữa leave và abandon ?
A: @Josuecimarrron: leave es el verbo que describe una situacion cuando un hombre (o mujer xd) sale de un situo. peroo abandon es una palabra cual se describe una acción de abandono, tiene un significado mas pesado.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa to leave và to stay ?
A: To leave is to go away from a place and to stay is to NOT go away from a place. Stay is often used in relation to someone else leaving, for example:

"You stay here while I go find the object."

Here the person is talking about leaving (to go away and find the object) while suggesting that the other person doesn't go away from the place.

Bản dịch của"Leave"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? leave
A: Practice working on your "v" sound
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? i can't leave you.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? live, leave - native speakers please, say these words.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? leave (pronunciacion)
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? What should I subject when I send a leave application to my boss by Email?
A: "What should I put in the Subject line when I send a leave application (request) to my boss by email?"

Những câu hỏi khác về "Leave"

Q: leave it to me, I'm pretty ace at playing this video game. cái này nghe có tự nhiên không?
A: @imarle If you want to say you are very good you could say "I'm a pro" (meaning like a professional) or "I'm an expert", but if you just want to say that you are good and not extremely good then you could say just "good" or "pretty good"
Q: He would've left her knocked up cái này nghe có tự nhiên không?
A: It sounds natural, but I would say "He would've left her after he got her knocked up."However, yours sounds fine, it just has a different meaning.
Q: He will leave here soon unless you don't care of him. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Pronounciation was pretty good and I could understand easily. But the sentence is incorrect. I'm also unsure what you are trying to say.

'He will leave here soon unless you don't care for him.'
'He will leave here soon unless you don't take care of him.'

These sentences don't really make sense, 'He will leave here soon, unless you care for/take care of him.' makes more sense though it is opposite to what you wrote.
Q: Finally he just leave from me cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Finally, he just left me". 😊
Q: leave a seat cái này nghe có tự nhiên không?
A: It entirely depends. It's natural if it means to stand up and go away from a seat, e.g. "Please do not leave your seat during takeoff."

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

leave

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý