Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Limited"

Ý nghĩa của "Limited" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: limited có nghĩa là gì?
A: A certain amount, usually in small amounts.
For example: I am limited to spend because I only have 5 dollars in my purse.
Q: limited có nghĩa là gì?
A: @prominencial to have a small amount of something, or to only be around for a while. A contained amount of something. Limited express means that the express train has a smaller amount of stops than other express trains.
Q: limited có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng "Limited"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với limited .
A:
-Theres only a limited amount of food for everyone
-The principle of the school limited the break time to 30 minutes
-They limited the amount of time taken to grocery shop
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với limited .
A: I have limited time to talk with you so please make it quick

Từ giống với "Limited" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa limited và restricted ?
A: ooooh i got it!! haha hey thanks a lot!!! I appreciate it :) have a nice day 😊😀
Q: Đâu là sự khác biệt giữa limited và metered ?
A: Um metered is a measurement (meter) and limited means something is scarce (I'll translate from English to Portuguese: limitado)

We don't really use metered in sentences like that, in a matter of fact this is the first time seeing this word but I'll still leave an example sentence

The store has a limited supply of food

All water is metered and sells for 40 cents per thousand cub
Q: Đâu là sự khác biệt giữa limited và constricted ?
A: Constricted: tight or narrow
Limited: not very great in amount or extent

This hallway feels very constricted.
The sale is only for a limited time.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa limited và restricted ?
A: Usually 'Limited' is caused naturally or physically. 'Restricted' usually is caused by people. 희망이 도움이!

Bản dịch của"Limited"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? limited
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? limited
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? limited
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? limited
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Limited"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm limited.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm limited.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm limited .
A: I'm Australian might say it differently to Americans.

This is how I say it.
Q: Limited offer is luring. I'm always lured the word 'limited'. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Limited offers are luring.
I'm always tempted by the word 'limited'.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

limited

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý