Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Maaf"

Bản dịch của"Maaf"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Maaf karena saya baru menghubungi kamu sekarang
A:

I'm sorry for contacting you just now
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Maaf kan aku
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Maaf saya tidak mengerti tulisan ini
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Maaf karna me kal nahi aapaya sir iska english kya hoga
A: Please forgive me. I was not able to come yesterday.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Maaf Kar dena Main Naha ne chale gaya tha
A: I am sorry I went to take a bath

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

maaf

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý