Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Massive"

Ý nghĩa của "Massive" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: "Massive" in "It's massive!" có nghĩa là gì?

Từ giống với "Massive" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Massive và Large ?
A: What size is that shirt? SMALL MEDIUM LARGE
This shirt is massive on me.
That is a large box.
That is a massive box.

tiny, small, medium, normal, large, huge, massive

Bản dịch của"Massive"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Massive

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

massive

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý