Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Meisyodoto"

Những câu hỏi khác về "Meisyodoto"

Q: Meisyodoto was a very strong race horse. He is so nice and gentle that he is still adored by various animals in his farm.

He is described as a clumsy girl in Horse Girl. She is cute, but the original horse is as adorable as her. cái này nghe có tự nhiên không?
A: @CoolGuyLinus Indeed, he/she is adorable.

He has already retired from horse races. Now, he isn't a race horse, so I thought that I shouldn't use "is".

How about "used to be a race horse"?

Can it imply that he isn't a race horse now?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

meisyodoto

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý