Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Membrane"

Ý nghĩa của "Membrane" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: membrane có nghĩa là gì?
A: It depends on the context. A membrane is a thin layer that forms a boundary to keep something in or out. For example, the cell membrane (in science) is a layer surrounding a cell that allows certain things to enter or exit the cell.
Q: Insane in the membrane có nghĩa là gì?
A: It is a phrase that refers to a popular song from 1993 by the band Cypress Hill.

Bản dịch của"Membrane"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? membrane
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? membrane
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Membrane"

Q: It's a thin membrane enclosing skeletal muscle fibers

What does enclosing mean
Based on this context?
A: I'm not understand you saying

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

membrane

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý