Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Memoraible"

Những câu hỏi khác về "Memoraible"

Q: Why should we write "memorable" but not "memoraible"?
A: a and i together cause problems with speaking out loud. also english comes from many languages like german, latin, french, spanish, etc.

in this case, memorable is correct because of how it came to be an english word.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

memoraible

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý