Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Natural"

Ý nghĩa của "Natural" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: natural có nghĩa là gì?
Q: natural có nghĩa là gì?
A: There's a few different meanings:

1. Something is natural if it is smooth, comfortable, or aesthetically pleasing. Not awkward. Ex: The way you speak sounds very natural.

2. Something that is part of nature as opposed to something that is man-made. Ex: I enjoy the natural scenery when I go camping.
Q: natural có nghĩa là gì?
A: normal/regular
His reaction was natural.
Q: natural có nghĩa là gì?
A: I was born with the natural talent to learn new language quickly. Natural meaning "born-with" but since childbirth is considered a "natural part of life" natural can be used in this context :)

Hope this helps :)
Q: He's a natural có nghĩa là gì?
A: It means he's very good at something, as if he's been doing this for a long time

Câu ví dụ sử dụng "Natural"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với natural / naturally.
A: I am a natural English speaker.

He always loved kids, so becoming a teacher was natural to him.

She was a natural at baseball - she scored a home run on her first try!

Snakes are a natural predator of mice.

She painted her room a natural shade of green.

Tom loved Nicole, so naturally, he wanted her to be happy.

The police are coming this way! Act natural!

Daisies grow naturally here.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với natural.
A: Her makeup is very natural today. (you can't really notice that she has makeup on)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với natural.
A: hey ...you are Hermosa...:-)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với natural.
A: She's a natural leader.
We should save natural resources.
Be natural.

Từ giống với "Natural" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa It's natural that ~. và It's not surprise that ~. ?
A: They are similar-1st means “its normal” and 2nd means “its not a surprise”
Q: Đâu là sự khác biệt giữa natural và Normal ?
A: she was born a natural(ly) good singer

she was just a normal girl (meaning nothing special)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa natural và nature ?
A: nature are the forests, lakes, etc
natural is something original, untouched
Q: Đâu là sự khác biệt giữa naturalnaturally ?
A: Natural is an adjective Naturally is an adverb..

Natural is used to describe

Naturally is used intensify an adjective :)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa natural và neutral ?
A: neutral is no opinion, in the middle, example Switzerland is neutral when it comes to political conflicts meaning they don't take anybody's side. or, since the house was going up for sale they painted all the walls a neutral color (means whites, beige, etc)

Bản dịch của"Natural"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? natural
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? natural ?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? natural
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? natural
A: natural/organic
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? natural

Những câu hỏi khác về "Natural"

Q: natural ? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Weekend more like this:
Q: natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: It should be "I have been waiting for the past half an hour." Pronounciation is good though!
Q: natural? cái này nghe có tự nhiên không?
A: "Today I woke up, I had breakfast and I drove the car" is more natural
Q: natural?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

natural

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý