Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Op"

Ý nghĩa của "Op" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: OP có nghĩa là gì?
A: depends on context
- overpowered (used a lot in the video gaming community)
- original poster / original post (the first person to post or start a thread on a social media site, I most commonly see it used on reddit)

Q: OP có nghĩa là gì?
A: On social media it can be the 'original poster' who starts a thread.
Q: OP:all questions should not just benefit the OP. có nghĩa là gì?
A: @Sparks73: Online it means original poster.
Q: OP's Hard Drive có nghĩa là gì?
A: Hard drive is a part of a computer.
Q: OP có nghĩa là gì?
A: In an Internet forum, "Original Poster"--the person who originally posted the question to the forum.

Những câu hỏi khác về "Op"

Q: OP word family
cop hop mop pop top cái này nghe có tự nhiên không?
Q: What does "OP" mean?
A: Original poster
Q: OP: okay, freestyle.
A man: you ask scientists to do freestyle?

is it okay to write 'a man' or just 'man'?

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

op

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý