Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Oral"

Ý nghĩa của "Oral" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: oral có nghĩa là gì?
A: The mouth.

The oral cavity.

An oral presentation. (Speaking)
Q: oral có nghĩa là gì?
A: "Oral" relates to the mouth. For example, an "Oral" doctor would work with their patient's mouth.
Q: oral có nghĩa là gì?
A: Oral means speaking

Từ giống với "Oral" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa oral và verbal ?
A: depends on the sentence you're trying to make, or what you're trying to say.
'oral' generally means something to do with your mouth. like... oral surgery.

"verbal" means something to do with speaking, with words.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa oral English và spoken English ?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Đâu là sự khác biệt giữa oral và verbal ?
A: "oral" means "by mouth"
"verbal" means"by spoken words". It is more specific.
"oral" can also mean "by spoken words" so they can be the same.

"oral history", "oral exam", "oral report" are common terms, as are "verbal abuse", "verbal agreement", "verbal ability"

"verbal" is "oral", but "oral" is not always "verbal"

Personally, I prefer oral to verbal. eek!
Q: Đâu là sự khác biệt giữa oral và aural pronunciation ?
A: "Oral" means "of the mouth".

"Aural" means "of the ear". I'm not sure what "aural pronunciation" would even be.

Bản dịch của"Oral"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? oral
A: "Oral" said slower and then more naturally.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? oral
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? oral
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? oral
A: this is a tricky word, hahaha
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 谢谢! 不用谢 in oral English

Những câu hỏi khác về "Oral"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm oral
aural.
A: They sound the same in US English.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm oral and aural.
A: They're both pronounced the same way

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

oral

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý