Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Organic"

Ý nghĩa của "Organic" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: organic có nghĩa là gì?
A: Natural. (on food) No artificial agents are used like pesticides or additives.
Q: organic? có nghĩa là gì?
Q: organic có nghĩa là gì?
A: natural, not artificial
in biology: containing carbon and hydrogen molecules
in food: grown without pesticides, hormone injections, or synthetic fertilizer

Câu ví dụ sử dụng "Organic"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với organic.
A: It means "natural" (with nothing artificial added,) or having to do with organisms or their chemical reactions.

Organic chemistry is the chemistry of carbon molecules.

Biochemistry is a type of organic chemistry.
I wish we had met more organically, instead of on "Tinder."
People prefer free range chickens because, since they don't contain antibiotics or hormones, they are more organic.

Bản dịch của"Organic"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? organic
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? organic
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Organic"

Q: Organic chemistry is a stydy that uses organic compounds, containing carbon. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × Organic chemistry is a stydy that uses organic compounds, containing carbon.
✓ Organic chemistry is a study that uses organic compounds, containing carbon.

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm organic.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm organic.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Organic food is not good for several reasons. First of all, organic food is not for everyone. Not only is it expensive price but also the quantity is limited. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I can understand this, but there a couple of things that could make it better:

Grammar: Not only is it expensive, (not "expensive price")

"Not only... but also"--This structure sounds better if the two phrases are parallel (same form).
Not only is the price expensive, but also the quantitiy is limited.

Pronunication: Very good. The only word that was a little difficult to understand was "several" because I couldn't hear the final l

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

organic

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý