Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Pakistan"

Ý nghĩa của "Pakistan" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Says Pakistan backs Azerbaijan’s position on Nagorno-Karabakh which is in line with several unanimously adopted UNSC resolutions" what does "on" imply here? Does it mean " in case of " ?? có nghĩa là gì?
A: 'on' does not have a different meaning than the common one here.
Q: Pakistan bani name có nghĩa là gì?
A:

Muhammad Ali Jinnah
Q: Pakistan missile launch condemned có nghĩa là gì?
A: It means that Pakistan started to fire missiles.

Bản dịch của"Pakistan"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? I'm from Pakistan and wanna improve my English. Who would like to talk with me for improvement my English language?
A: I'm from Pakistan and I want to improve my English. Who would like to talk with me and help me improve my English.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Pakistan match jeet gae?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? Pakistan me atankwad bhot hai
A: there is a lot of terrorism in pakistan
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? has you ever been to Pakistan
A: @mdz380646 sentence is wrong
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? do you love Pakistan??
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Pakistan"

Q: Where you from in Pakistan?
Correction:
Where are you from
A: thank you very much
Q: I'm from Pakistan. Glad to have you here.

Looks good to me.
A: thank you very much
Q: I am from Pakistan and i'm really interested to study in US but I can't study there due to my financial status. I'm looking scholarships but I have no idea how to apply or where to apply. If anybody have some information please guide. I'll be so glad.
A: Contact the Financial Aid offices online at the universities you’re interested in.
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm they were in Pakistan three weeks ago.
A: thank you so much
Q: Pakistan has expanded to 0.65 m ha of the nontraditional rice belt.

What does "m ha" mean?
A: It probably means "million hectares"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

pakistan

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý