Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Perplexity"

Câu ví dụ sử dụng "Perplexity"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với PERPLEXITY.
A: The book had a lot of perplexities and changes

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

perplexity

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý