Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Pint"

Ý nghĩa của "Pint" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: pint có nghĩa là gì?
A: A unit of volume, about 473 mL
Q: a pint of milk. có nghĩa là gì?
A: It's a measure of volume equal to a little less than 1/2 a liter.
2 pints = 1 quart, 4 quarts = 1 gallon.
A pint is equal to 473.17 mL
Q: pint? có nghĩa là gì?
A: It’s a unit of measurement formally, but it casual British English it means a glass of beer.
Q: pint có nghĩa là gì?
A: a pint is a measurement of liquid
1 pint = 240ml
you will more than likely here people order a pint of beer at a bar or pub

Câu ví dụ sử dụng "Pint"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với pint.
A: If you look at my girlfriend again, I’m gonna beat a pint of piss out of you! 😂
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với there's no pint in....
A: @Ri-na There's no point in arguing.

There's no point in beating about the bush. (This means 'talking indirectly', 'avoiding the issue'.)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với pint.
A: A pint is a unit of measurement.

They bought several pints of ice cream for the party.

She donated a pint of blood to help people in need.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với pint.
A: Let's buy a pint of ice cream.
Don't forget to add a pint of milk!

Từ giống với "Pint" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa the pint và half pint ?
A: A "half pint" is half of a pint
Q: Đâu là sự khác biệt giữa a pint of beer và a glass of beer ?
A: @Ri-na A pint is the old English measure. It is 0.568 of a litre.

Milk, beer and lager is traditionally sold in pints.

You can get a pint in a glass. : )

This is a pint and a half of lager...
Q: Đâu là sự khác biệt giữa pint và half ?
A: a pint is a unit of measurement (a PINT of milk, a PINT of juice)
a half can refer to anything cut into two equal parts
(HALF a stick of butter, HALF a pie)

Bản dịch của"Pint"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? pint
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? pint
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Pint"

Q: He’s still downing pints like he’s a rugby lad.

Does this sound natural?
A: @natsudayo I might remove the ‘a’, but it does sound natural!
Q: ・He can drink as many as 10 pints of beer, but he is getting drunk a little bit
・Doing something is always better than doing nothing.
・I gonna bring my product to complation by tonight.
I've always wanted to be able to speak English fluentry. cái này nghe có tự nhiên không?
A: ・He can drink as many as 10 pints of beer, but he is getting a little bit drunk
・Doing something is always better than doing nothing.
・I'm gonna bring my product to completion by tonight.
I've always wanted to be able to speak English fluently.
Q: Correct? 4 pints is ok but 5 pints is bitch. (4pints of beer is ok but 5pints is dangerous)
A: Not sure if people use "bitch" that way in reference to the dangers or potential trouble of drinking too much alcohol.
Q: Fancy a pint? cái này nghe có tự nhiên không?
A: That sounds like something they might say in the UK. You would never hear someone say that in the US.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

pint

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý