Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Policeman"

Ý nghĩa của "Policeman" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: what did the policeman say to his tummy? You're under a vest. có nghĩa là gì?
A: I used google translate to translate the Japanese text, and I agree with your thoughts.

His tummy is literally underneath a bulletproof vest, or just a regular vest they wear as part of their uniform, and it sounds a lot like you're under arrest.
Q: "mounted' policeman có nghĩa là gì?
A: A policeman riding a horse.
Q: 300 policemen confronted an equal number of union supporters có nghĩa là gì?
A: means there were 300 or about 300 union supporters as well.
Q: "across" in "A policeman had stumbled across a gang of youths" có nghĩa là gì?
A: That is correct, he came upon them by chance as if he stumbled over them in the dark.

“Came across” is also common.

Câu ví dụ sử dụng "Policeman"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với policemen .
A: The policemen patrol the neighborhood.
The policeman arrested the criminal.
The policemen drive patrol cars.

Từ giống với "Policeman" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa policeman và police officer ?
A: No difference. Policeman is just another way of saying police officer
Q: Đâu là sự khác biệt giữa if I was a policeman và if I were a policeman ?
A: If I was a policeman is wrong English.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa policemenpoliceman ?
A: Men is the plural form of man.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa The policeman arrested the thief. và The thief arrested the policeman. ?
A: policeman is the good man and thief is the bad one
Q: Đâu là sự khác biệt giữa policeman và cops ?
A: there is not, they are just different names for the same thing, though it should be noted that it can be rude to call an officer "cop"

Bản dịch của"Policeman"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? The policeman had me show him my driving licence.
Is this phrase common?
A: Thank you.
This grammar is hard for the Japanese to say.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? can I say the policeman took down my details?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? The policeman caught him yesterday because he did armed robbery is it right.
A: Yesterday, the police arrested him for armed robbery.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? policeman
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? When I say to policeman at the police department Wich expression should I use,"I lost my bag" or " I've lost my bag."
A: @Cocochan: both

Những câu hỏi khác về "Policeman"

Q: A policeman found me behind a trash basket in an alley while loosing my conscious. cái này nghe có tự nhiên không?
Q: As the policeman shouted at the suspect --"you are under arrested" the suspect turned to the policeman and spat it out on his face. cái này nghe có tự nhiên không?
A: As the policeman shouted "You are under arrest!" at the suspect, the suspect turned to the policeman and spat on his face.

you can also use "you're" to make it more natural :)
Q: The policeman put a highly-dangerous murderer behind bars in the morning. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Instead say: This morning, the policeman put a highly dangerous murder behind bars.
Q: The policeman put handcuffs on her arm cái này nghe có tự nhiên không?
A: you're welcome.
Ho and it's "the policeman puts" sorry I forgot
Q: The policeman warned her there is a traffic jam ahead cái này nghe có tự nhiên không?
A: You're using reported speech so you need to change the tense of what the policeman said.

"There's a traffic jam ahead." -> The policeman warned here that there was a traffic jam ahead.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

policeman

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý