Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Pries"

Từ giống với "Pries" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa Pries và Prices ?
A: “Prices” is the plural form of “price” which means the cost of something.

“Pries” is a verb that means to force something apart

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

pries

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý