Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Princess"

Ý nghĩa của "Princess" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: fucking princess cake có nghĩa là gì?
A: じゃ、"fucking" は 『畜生の』って言う意味があります。
(実は、この言葉は『汚い言葉』(英語: dirty word) ですから、時々、"f*cking" や "f***ing" や "f******" も書いてもいいでしょう。

Princess cake とは 『姫ケーキ』や『王女ケーキ』だと思います。これはぶじょくかもしれません。

では "f*cking princess cake" の意味が 『畜生の姫ケーキ』だと思います。

お役に立てば良いですけど
Q: Ain't you ever seen a princess be a bad bitch? có nghĩa là gì?
A: Voce nunca viu uma princess ser uma vadia?
Q: If I'm your little princess then daddy you're a king có nghĩa là gì?
A: "Si soy tu princesa; entonces papi, tu eres un rey."
Q: I feel like a princess có nghĩa là gì?
A: I feel pretty or I feel like I'm being well treated (spoiled)

Từ giống với "Princess" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa "A princesses don't cry" và "The princesses don't cry" ?
A: Much obliged :)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Of all the princesses, Jasmine is my favorite. và Out of all the princesses, I like Jasmine is the best. ?
A: No difference in meaning.

“(Out) of all the princesses,...
..., Jasmine is my favorite.”
..., Jasmine is the best.”
..., I like Jasmine the most.”
..., I like Jasmine the best.”

All four of the above sentences mean exactly the same thing, and to me all sound equally natural.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa becoming a princess và being a princess ?
A: Becoming is to be. You are not yet a princess therefore you are just about to be one.
Example: Becoming a princess is my sister's dream.

Being is in the present form. You are a princess.
Example: Being a princess is not as easy as other people think.

Bản dịch của"Princess"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? me is a princess
A: I am a princess
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? forever be a princess
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? princess
A:
Princess
e.g. Disney princess
e.g. Princess of [insert country name here]
e.g. 'Aww what's wrong, princess?' (an affectionate term for your young daughter)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Fell like a princess
A: Do you mean Feel like a princess? I've recorded both. Hope this is useful.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how do you say princess in english
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Princess"

Q: Your little princess looks like you,especially her eyes look two peas in a pod.

Is there better way to say?? cái này nghe có tự nhiên không?
A: × Your little princess looks like you,especially her eyes look two peas in a pod.
✓ Your little princess looks like you,especially her eyes. You are like two peas in a pod.

× Is there better way to say??

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm I was a princess when I opened my eyes! But why does it have to be a princess in this romance novel who has the fate of being killed to death from her own blood related father!.
Q: carry me like a princess to kitchen cái này nghe có tự nhiên không?
A: to the kitchen
Q: you're like a cute princess to me cái này nghe có tự nhiên không?
Q: you're like a my cute princess cái này nghe có tự nhiên không?
A: You look like a cute princess.
You're like my cute princess.

🤔

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

princess

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý