Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Printer"

Ý nghĩa của "Printer" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: printer có nghĩa là gì?
A: Pode ser um tipógrafo ou impressor (pessoa que trabalha com impressão)
Q: This printer will ship flat có nghĩa là gì?
A:
"flat" as in being shipped in an envelope and not rolled up in a tube?
That's what this appears to be to me.
Q: printer có nghĩa là gì?
A: آلة الطباعة.
Q: Improved printer có nghĩa là gì?
A: In this example it means: "A printer that is a better or updated version than the last." He had improved upon the original laser printer invented by Xerox in 1969.
Q: We're looking for a printer with 24 hour service. có nghĩa là gì?
A: A printer produces something new from a machine. A copier duplicates something that was already printed.

Câu ví dụ sử dụng "Printer"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với The printer + can/can't.
A: The printer can print black and white pictures.
I can print black and white pictures with the printer.

The printer can't (cannot) print colour pictures.
I can't (cannot) print colour pictures with the printer.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với printer.
A: We bought this printer the other day and it's fantastic.
This printer has a lot of features.
The printer in this store was on promotion yesterday.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với printer.
A: Is the printer working?
Here is my new printer.
Can i use your printer?

Từ giống với "Printer" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa printer và photocopier ?
A: A printer might not be able to make copies of a document. A photocopier might not be connected to any network and only can make copies. I am an older guy, so the two machines used to be very different. Now, 'printer', 'copier', and 'copy machine' are interchangeable in conversions.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa printer và photocopier ?
A: Photocopier makes a copy of a physical document, paper or a photo.

Printer prints content send as information from a computer.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa the printer doesn't work và the printer won't work ?
A: - 'doesn't work' suggests that you know that it doesn't work and you have accepted the fact.

- 'won't work' suggests you have just found out or right now it won't work, and that you're probably annoyed by the fact.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa printer và copier ?
A: We call office machines that can copy hard copies, print new material from a computer, act as a scanner and also fax and e-mail "multifunction printers". We can call also call these machines "printer-copiers".

A basic "printer" won't have the ability to scan and duplicate a hard copy. It can only print.

A basic "copier" can't be connected to a computer and can only duplicate existing hard copies. It can only copy.

Bản dịch của"Printer"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 이 프린터는 원래 기본 용지가 A4용지로 되어있었는데 갑자기 Letter로 바뀌었어요.
This printer set default form,type as A4 but it suddenly set to, changed to Letter now.
A: This printer was set to default as type A4 but it suddenly changed to (Letter)now.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? printer , curtains , escape
A: @trinhnguyen108 Am I the only one that thinks it’s funny that a native English speaker has English as a language they want to learn🤣🤣or was that a mistake
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? その3D printer の使い方は、難しい。
A: That 3D printer is too complicated to use.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? printer banane ke liye bhej Dia Gaya hai
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how do you say 'Printer saya tiba tiba tidak bekerja dengan baik , ada masalah dengan printer saya" in english ?
A: My printer suddenly stopped working, there's something wrong with it

Những câu hỏi khác về "Printer"

Q: I pressed to print it on that printer but it came out of this one. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I meant to print it on that printer but it came out of this one.

I selected that printer when I printed it, but it came out of this one.

(I might add "for some reason" at the end to express confusion)
Q: 3D printers will really go mainstream, especially in the fields of medicine and manufacturing. You might even be able to score one for home.

What does above 'score' mean?
A: It means "get" or "obtain."
Depending on context, it can also mean "win."
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm printer.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: This printer can't scan. It is apparently out of order. cái này nghe có tự nhiên không?
Q: 1 When you use the printer and if you notice anything wrong, let me know about it.

2 While using the printer if you notice anything wrong, let me know about it.

I want to use "when" in a part of "if". cái này nghe có tự nhiên không?
A: When you use the printer, if you notice anything wrong, let me know about it. (「and」を入りません。)

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

printer

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý