Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Reconstruction"

Ý nghĩa của "Reconstruction" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: I need to stage a reconstruction. có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Reconstruction"

Q: “The reconstruction of the amusement park was postponed to 2022. Please stay turned!”
I would like to use this sentence in My website.
Are there any unnatural expression?
If there are, would you tell me that.
A: The reconstruction of the amusement park has been postponed to 2022. Please stay tuned!

Q: We suspect that the reconstruction of the roads, which has been discussed upon over the past several years, may impede the traffic and result in a detrimental effect on the whole network. cái này nghe có tự nhiên không?
A: It’s good but I would take out “upon” and “the” in “the traffic.”
Q: We suspect that the reconstruction of the roads, which has been discussed upon over the past several years, may impede the traffic and result in a detrimental effect on the whole network. cái này nghe có tự nhiên không?
A: I personally would say:

We suspect that the reconstruction of the roads, which has been discussed upon (Or debated about) over many years, may have a detrimental effect on traffic.

Or , with your example, you could say;

...may impede traffic and have a detrimental effect on the whole network.
Q: This is our reconstructions,it's more soft and more delicious. cái này nghe có tự nhiên không?
A: "softer" instead of more soft

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

reconstruction

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý