Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Robinet"

Bản dịch của"Robinet"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? robinet d'eau
A: Faucet is US English and not used in the UK. In British English we would say water tap or often just tap..
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? robinet
A: Faucet (FAWsit)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? robinet
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? robinet
A: Faucet or tap
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? What is : " robinet"?
A: Tap or Faucet

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

be

Latest words

robinet

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý