Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Schoolchildren"

Bản dịch của"Schoolchildren"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? Schoolchildren When we talk about colleges and Universities we say students. What word can we use referring to those who study at school? There is a word ''pupil" but I am not sure if it is common to use it.
A: I think it's more common to just say "students" rather than "pupil," but it is perfectly fine to use it.

If you're talking about younger students and want to be specific, you can use the following:

Elementary schoolers / Elementary school students
Middle schoolers / Middle school students / Junior high students
High schoolers / High school students

Những câu hỏi khác về "Schoolchildren"

Q: Schoolchildren are fond of vacations
___
Would Americans say *fond* of something?
Would you use the word *fond of*?
A: Yes, when you like something you can say that you are fond of something.
Schoolchildren like holidays; they are fond of holidays.
Q: Schoolchildren have holidays. Their Christmas holidays and Easter holidays are shorter then summer holidays which begin in July and are usually over in September. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Try not to curl the "r" sound in English

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

schoolchildren

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý