Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Scientific"

Câu ví dụ sử dụng "Scientific"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với scientific.
A: We have scientific evidence that smoking damages your lungs.
The scientific method helps us test theories.

Từ giống với "Scientific" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa scientificscientifical ?
A: Scientifical doesn't exist...scientifically however does
Q: Đâu là sự khác biệt giữa scientific và scientist ?
A: “Scientific” is only ever an adjective, never ever a noun. “Scientist” is only ever a noun (well, with some possible exceptions, but we can ignore those for now), never ever an adjective. A person can never be A “scientific.” A person can only be A scientIST, or a scientific researcher, a scientific pioneer, etc.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa scientific và scientist ?
A: scientific is an adjective which describes nouns... However, scientist is a noun for person

For example
Scientists are conducting ( doing) a scientific experiment.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa scientificscientifical ?
A: Scientifically is an adverb

Bản dịch của"Scientific"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? scientific writting
A: scientific writing
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? scientific
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? scientific
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Scientific"

Q: scientific cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

scientific

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý