Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Sereve"

Những câu hỏi khác về "Sereve"

Q: I had sereve mentrual cramps today and stay home.
I want to change mybody because I don't want to
suffer from mestrual pain everymanth. cái này nghe có tự nhiên không?
A: × I had sereve mentrual cramps today and stay home.
✓ I had severe menstrual cramps today and had to stay home.

× I want to change mybody because I don't want to
✓ I want to change my body so I don't

× suffer from mestrual pain everymanth.
✓ suffer from menstrual pain every month.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

sereve

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý