Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Shimmer"

Ý nghĩa của "Shimmer" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Shimmer lotion có nghĩa là gì?
A: A lotion that contains glitter. It is a cosmetic product that makes your skin "shimmer"!

Câu ví dụ sử dụng "Shimmer"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "Shimmer".
A: Shimmering = sparkling

Những câu hỏi khác về "Shimmer"

Q: "Shimmer"as a English name(i'm a woman) cái này nghe có tự nhiên không?
A: It's unnatural but it's ok since you are a foreigner. A lot of foreigners choose names that we don't normally use and shimmer sounds pretty.

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

shimmer

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý