Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Slow"

Ý nghĩa của "Slow" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: to slow down có nghĩa là gì?
A: to slow down is to reduce the pace of something, to relax, to take your time

“person A: Ahh! I have an important exam in a month and i still haven’t studied everything!

person B: Slow down... you have plenty of time! You can do it!”
Q: slow có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: slow down có nghĩa là gì?
A: It means do not go fast or do not rush
Q: slow có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: slow down? có nghĩa là gì?
A: It means "don't go so fast".

Câu ví dụ sử dụng "Slow"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slow down .
A: Please slow down.
Slow down the car.
Don't slow down.
Slow down and relax.
Slow down, don't run.
I will slow down.
You should slow down.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slow down .
A: Slow down, Jack! No need to hurry!

Maybe you should slow down your pace so that we could have a proper talk?
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slow down .
A: “Slow down! You are driving too fast”
“The stores had a slowdown after a big discount”
“Disease experts are encouraged by the recent slowdown in the spread of the virus.”
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slow .
A: repeat it as slow as before please
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với You better slow down.
A: You better slow down or you're going to cause a car accident.

Từ giống với "Slow" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa slow down và Go slower ?
A: There isn't any difference between them, they both mean to reduce the speed of the activity.
You can use both of these phrases to someone who is driving fast, talking too fast etc.
"slow down" feels more common though.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa Can you slow down a bit? và Could you speak more slowly? ?
A: Second option is more formal - you can say it for example to a random person. But if it comes to first option you can use it when you are speaking for example with your friend.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slowslow down ?
A: slow is a single word, like go slow, they are slow, timing is passing slowly. Slow down is a statement which means don't go so fast.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slow up và slow down ?
A: slow up ~ describes that something is CAUSING something else to become slower / be delayed

slow down ~ simply means *becoming slower*
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slowslowly ?
A: Slow is an adjective
Example: "the turtle is slow" "he is very slow"

Slowly is an adverb
Example: "she talks very slowly" "he is walking very slowly"

Bản dịch của"Slow"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? your so slow
A: "you are so slow." or "you're so slow."
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? slow
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? slow
A: not in English
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? slow
A: Cham chap, Cham, tei don, khong nhanh tri
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? slow
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Slow"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm ain’t (fast and slow) .
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: slow down cái này nghe có tự nhiên không?
A: it sounds natural and its a very common phrase used in the English language
Q: could you slow down, please? cái này nghe có tự nhiên không?
Q: could you slow down please? cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

slow

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý