Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Slowly"

Ý nghĩa của "Slowly" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: slowly có nghĩa là gì?
Q: slowly có nghĩa là gì?
A: lento/despacio
Q: slowly có nghĩa là gì?
Q: slowly có nghĩa là gì?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: slowly có nghĩa là gì?
A: 🎼Des...pa....cito
quiero respirar tu cuello despacito.... :)

Câu ví dụ sử dụng "Slowly"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slowly .
A: "I slowly danced with her"

"I slowly walked home that night"

"He was running slowly"

"She was writing her essay slowly"
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với slowly.
A: she moves so slowly, (ela se move lentamente) pra ficar simples de aprender qnd tem ly há uma boa possibilidade de ser um advérbio, logo slowly (slow+ly) devagar+mente. ^-^

Từ giống với "Slowly" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa the slowest và most slowly ?
A: slowestは名詞を修飾する形容詞です、slowlyは動詞を修飾する副詞です

She is the slowest student in our class. ("student"は名詞です)
She runs the most slowly. ("runs"は動詞です)
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slowly và slower ?
A: "Slowly" describes how something is done.
"Slower" compares it to something else.

I slowly opened the door.
He spoke very slowly.
The car slowly came to a stop.

I am slower than my brother.
You drive slower than I do.
The slower the target, the easier it is to hit.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slow(adv.) và slowly ?
A: Slow is an adjective so it describes a noun and slowly is an adverb so it describes a verb.

The car is slow.
The car is driving slowly.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa slowly và slower và Can you speak slower? và Can you speak slowly? và slower then others ?
A: You almost said it. "slowly" is a vague definition of a speed. "slower" is a speed relative to another speed (e.g. the speed they're already talking at).

Can you speak slowly? = can you speak at a slow speed.
Can you speak slower? = can you speak at a slower speed (than you are currently speaking).

Bản dịch của"Slowly"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? “pearl” slowly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? “initiative” slowly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? slowly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? slowly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? slowly
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Những câu hỏi khác về "Slowly"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm what's, what're (slowly).
A: I don’t know why but what’re sounds like water,
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm slowly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm slowly.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: slowly down cái này nghe có tự nhiên không?
A: I would say: "Slow down"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

slowly

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý