Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Soak"

Ý nghĩa của "Soak" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: soak up có nghĩa là gì?
Q: soak up có nghĩa là gì?
A: - Absorver, what a sponge does
- Profundamente apreciar/desfrutar algo não física (a view, the sun’s rays/warmth, attention etc) in a relaxing way

Better examples:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/soak%20up
Q: soaking it all up có nghĩa là gì?
A: to enjoy something
Q:

..I'm soaked through' có nghĩa là gì?
A: Drenched. Saturated. Water-logged.
The expression is, of course, exaggeration.
Q: soak it all in có nghĩa là gì?
A: “Ahh what a nice Onsen. I think I’ll have a soak.”

“I spilled some Ocha. Better soak it up with a towel.”

“Neko Chan is soaking up all the sunlight she can.”

“Oh no I think I broke him! No just let him soak in the information, he’ll be fine.”

Câu ví dụ sử dụng "Soak"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với soak.
A: I had a nice soak in the bath this morning. (noun)
For better quality rice, soak the grains in water to leech the starch. (verb)
Get out of the rain before you get soaked! (verb)
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với soak.
A: Soak the beans before cooking.
I am soaked because i forgot my umbrella.
Don’t forget to soak your clothes before washing.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với soak up.
A: I am going to an art museum to soak up some culture. She was laying out in the sun in her bikini to soak up the sunshine.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với soaking wet.
A: Emma was playing in the garden when it started raining. Suddenly the rain was pouring down and she was soaking wet when she got into the house.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với soak up.
A: I love to go to the beach and soak up the sun.

Từ giống với "Soak" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa soak up và absorb ?
A: if you say: I'm soaked, it means you are completely wet. commonly used if you got caught under the rain, and your clothes have absorbed all the water possible
Q: Đâu là sự khác biệt giữa soak và soggy ?
A: Soggy is only an adjective.
Soak/Soaked can be a verb or an adjective.
Verb: I will soak my shirt in water. I soaked my shirt in water.
Adjective: My shirt is soaked. My shirt is soaking wet.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa soak và drench ?
A: They have basically the same meaning
Q: Đâu là sự khác biệt giữa soak và drench ?
A: soaked means you are wet and Drenched is very very wet

Bản dịch của"Soak"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? soak
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? soak
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? soak off

Những câu hỏi khác về "Soak"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm soak.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I soak wet. cái này nghe có tự nhiên không?
A: You would say “I am soaking wet.”

Wet, in this case, is an adjective
Q: I soak myself with studying everyday. cái này nghe có tự nhiên không?
A: suggestion: "I immerse myself in study every day."
Q: "I put some extra soaks into your bag." cái này nghe có tự nhiên không?
A: I put some extra socks in your bag.
Q: I'm soaked. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

soak

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý