Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Sorry"

Ý nghĩa của "Sorry" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: I’m sorry có nghĩa là gì?
A: It means “I’m sorry” for anything! 😄

I’m sorry for your loss. (Family death)

I’m sorry I didn’t come to class.

I’m sorry I forgot to bring my books.

I’m sorry I forgot to call you.
Q: So sorry. có nghĩa là gì?
A: Да, может быть и сарказмом и иронией, но как и в любом языке сложно отличить, это уже человеческие нюансы
Q: I'm sorry but it's not possible like that. có nghĩa là gì?
A: something can not be done in particular way
Q: "sorry not sorry" có nghĩa là gì?
A: It means "I know I should apologise, but I don't actually feel bad about what I did/said".
Q: I'm not sorry có nghĩa là gì?
A: Não estou arrependido.

Câu ví dụ sử dụng "Sorry"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I'm ever so sorry..
A: I’m ever so sorry but I’m going to have to ask you to leave.

I’m ever so sorry but could you tell me where the train station is.

A spills drink on B’s suit.
A: oh, I’m ever so sorry. I can pay for it to be cleaned.
B: don’t worry about it.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với I'm sorry .
A: I am sorry to hear that
I am sorry for being late
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sorry .
A: Sorry that I hurt you.

I accidentally broke your phone. I`m sorry.

Sorry, I seem to have forgotten your name.

I am sorry that I forgot your money.
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sorry.
A: i'm sorry if i made a mistake.

Từ giống với "Sorry" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm sorry. và Excuse me. ?
A: @AkulexGin:

I'm sorry - an apology;
(e.g. late to class) I'm sorry, my train was delayed.

Excuse me - pardon;
(picks up pen from floor) Excuse me sir, is this your pen?
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm sorry for... và I'm sorry about... ?
A: @kailin: Uhm, that's a tricky one. "I'm sorry for" is used when something is your fault. "I'm sorry for breaking your window". But "I am sorry about" is when you are sorry about something you didn't do, it just happened.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa sorry và excuse me ?
A: Sorry = when you did something that the other person did not approve of

Excuse me = few uses; when you want to be excused from something, when you bump into someone, when you want to say something to someone.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa "sorry about" và "sorry for" ?
A: No real difference. There may be a slight difference in usage: "Sorry for" followed by a pronoun sounds a bit odd, e.g. "Sorry for that." sounds worse than "Sorry about that."
Q: Đâu là sự khác biệt giữa I'm sorry. và Excuse me. ?
A: Sorry is used in these situations :

a - emphasizing how bad,stupid,or embarrassing something is
b-feeling sadness or sympathy because something bad has happened to someone
c - when disappointed about a situation, and wishing you could change it

Excuse me is used in these circumstances:

a - politely getting someone's attention
b - showing you are sorry for interrupting someone
c - asking someone to move so that you can get past them
d - politely telling someone you are leaving.

Bản dịch của"Sorry"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sorry
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? so sorry
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sorry
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sorry about that
A: I'm sorry about that.
Accept my apologies about that.
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sorry

Những câu hỏi khác về "Sorry"

Q: Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm sorry.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: I'm sorry cái này nghe có tự nhiên không?
A: Its pretty good. :)
Q: Ah sorry but I can't drink. Recently I step away from alcohol. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Maybe;
"I've recently stopped drinking alcohol."
"I don't drink alcohol since not too long ago."
"I've recently started abstaining from alcohol."
Q: I'm sorry cái này nghe có tự nhiên không?
A: Yup, correct and natural 🙂👍🏻
Q: "I'm sorry for late" cái này nghe có tự nhiên không?
A: "I'm sorry for being late"
"I'm sorry I'm late"

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

sorry

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý