Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Spa"

Ý nghĩa của "Spa" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: Sometimes I like to indulge myself in a spa. có nghĩa là gì?
A: Spa is similar to an onsen. Indulge myself means to enjoy yourself in something that is lavish or 贅沢.

So the sentence means: Sometime I like to enjoy myself lavishly at the onsen.

Hope this helps!
Q: Sometimes I like to indulge myself in a spa. có nghĩa là gì?
Q: personal spa có nghĩa là gì?
A: É como um banho pessoal.

Từ giống với "Spa" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa spa và hot spring ?
A: - A hot spring is a natural pool of water that is heated from within the earth.

- A spa is an artificial (man-made) place that is focused on relaxation and health with services like a massage.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa spa và hot spring ?
A: The hot spring often has a natural source of water, while the spa is usually a more modern location which can include a variety of indoor health and beauty services including massage and facials.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa spa và hot spring ?
A: @yukari520129: Hot springs use natural water. Spas can use natural water, but don't necessarily have to.

Edit: It appears that I'm wrong. They're essentially the same thing :)

Bản dịch của"Spa"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? spa kabar
A: how are you ?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? spa
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? how it spa?
A: I don't really understand the question. are you asking how is the spa? how was the spa? how is it in the spa?
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? tôi làm việc tại spa
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? How do you say spa kabar in English ?

Những câu hỏi khác về "Spa"

Q: Going to a spa after class is my new routine. cái này nghe có tự nhiên không?
Q: The spa in my neighborhood is good. Although the facilities are nice, it's very reasonable. You can always go there after work. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Although the facilities are nice, the price is very reasonable
Q: Which is more natural? After a spa treatment, a massage therapist say,
1) How did you like the treatment?
2) How do you like the treatment?
A: 1^^ you would use 'did' because the treatment is already over

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

spa

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý