Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của "Strange"

Ý nghĩa của "Strange" trong các cụm từ và câu khác nhau

Q: strange có nghĩa là gì?
A: strange = not right/ weird/ unusual/ odd/ unfamiliar/ etc.

for example:

Timmy is acting strange
= Timmy is acting unusual

I met a strange person this morning, he keeps smiling at me, like three times!
= I met a weird person this morning, he keeps smiling at me, like three times!

That’s strange! He would never do that sort of thing!
= That’s not right! He would never do that sort of thing!
Q: strange có nghĩa là gì?
A: Unusual, unexpected, difficult to understand
Also not similar
Q: in a strange way 

có nghĩa là gì?
A: It means in an unexpected manner.
- In a strange way, the fight with my brother made us closer.
- She's gone, but in a strange way I still feel her presence.
Q: how strange! có nghĩa là gì?
Q: strange có nghĩa là gì?
A: Strange --> 変
Out of place. Unusual.

Câu ví dụ sử dụng "Strange"

Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với strange.
A: -you look strange.
-that door is strange.
-i never felt this strange before.
-who owns this strange book?
-this is such a strange house.
-what a strange voice?
-i'm never going back at that strange place again.
-
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với strange.
A: “The man had a strange, unsettling aura.”
“I just saw the strangest thing!”
“The mysterious item was strange to me - I didn’t know what it was at all.”

i hope this helps!
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với strange.
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với strange and weird.
A: It seems strange to me that he doesn't show up for work.
He had a strange look on his face.
She is acting weird. He's a weirdo. (pervert)

Từ giống với "Strange" và sự khác biệt giữa chúng

Q: Đâu là sự khác biệt giữa strange và odd và weird và bizarre ?
A: Strange: when some thing doesn't seem right for example, the man was walking in the dark at night, it was strange
Odd:if it is the odd one out for example, two blue cakes and one pink one (the pink cake is the odd one out)
Weird: For something to not feel right similar to strange for example, a weird man was shouting out random things
Bizarre: for something to be shocking or crazy for example: the circus was full of crazy things, it was bizarre
I hope this helped
Q: Đâu là sự khác biệt giữa strange và weird ?
A: Very similar but strange is more often used for things that are different than expected/ not understood/ unexplainable, and weird is more often used for things that are weird in and of themselves even if they are completely understood.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa strange và weird và unfamiliar ?
A: Unfamiliar is something you are not used to. It seems abnormal because it has not happened before.

Something can be weird but it can have happened before.
Q: Đâu là sự khác biệt giữa "strange" và "odd" ?
A: Nothing, strange is used more often then odd but both aren't used as much as 'weird' but for you it might be better to just use strange (as an adult). Weird is more childish
Q: Đâu là sự khác biệt giữa strange và weird ?
A: Something is strange if it is unnatural. Weird is the same thing as strange but it is prejudice. Goths are weird. My biased opinion.

Bản dịch của"Strange"

Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? strange
A: Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? extremely strange
A: Extremely strange
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? strange
A: strange, weird, awkward
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? more strange
A: stranger ( like stranger things)
Q: Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? strange
A: @issakina: It is just "strange"

Những câu hỏi khác về "Strange"

Q: How very strange! cái này nghe có tự nhiên không?
Q: Strange Japan:What is Japan?

1.Strange Parking lot
Japan has a population of one hundred thirty million people.So space is laid emphasis on, parking lot too.If you go to supermarket,you would find the strange parking lots.

2.Various of Ice Cream
Japanese foods are known that there are various of unique taste.Actually you go to Japan,you would find various of ice cream. You want to try ice cream of horse-meat,cactus,coal,octopus?

3.White Collar Workers Who Sleep in Office
Western countries don't allow you to sleep in office however tired you are.But there are white collar workers who sleep in office in Japan, who work eagerly, so who are allowed to it.This is called "inemuri". cái này nghe có tự nhiên không?
A: Strange Japan: What’s Strange in Japan?

1. Strange Parking Lot:
Japan has a population of one hundred thirty million people. So space is laid emphasis on, especially the parking lot. If you go to supermarket, you would find the parking lots strange.

2. Ice Cream Varieties:
Japanese foods are known for having varieties of unique taste. Actually, if you were to go to Japan, you would find various flavors of ice cream. Would you like to try ice cream of horse-meat, cactus, coal, or octopus?

3. White Collar Workers Who Sleep in Office:
Western countries don't allow you to sleep in office, regardless of how tired you are. But there are white collar workers who sleep in office in Japan, but work eagerly, so they are allowed to do so. This is called "Inemuri”.
Q: I like this but it's strange cái này nghe có tự nhiên không?
A: It was a little fast. Maybe try speaking slower?
Q: That's strange. cái này nghe có tự nhiên không?
A: Slight accent
Q: He very strange. cái này nghe có tự nhiên không?
A: He is very strange

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

strange

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau.

Những câu hỏi mới nhất
Newest Questions (HOT)
Các câu hỏi được gợi ý